ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BEVEKA SALES/PRODUCTIONS NV


Artikel 1

Al onze overeenkomsten worden beheerst door onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en eventueel door specifieke voorwaarden vermeld in offertes en/of andere schriftelijke stukken. Deze specifieke voorwaarden hebben in elk geval slechts betrekking op de betreffende bestelling en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele latere bestellingen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene en specifieke voorwaarden hebben de specifieke voorwaarden voorrang.
Door het aangaan van de overeenkomst, verklaren onze klanten onderhavige voorwaarden te kennen en ze te aanvaarden.
Zij maken derhalve integraal deel uit van onze overeenkomsten. Klanten mogen in geen geval hun eigen algemene voorwaarden tegen de onze opwerpen.
De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

 


Artikel 2

Ieder aanbod of offerte door ons of in onze naam gedaan is geheel en al vrijblijvend, zowel wat betreft de opgegeven prijzen als de leveringstermijn van de aangeboden goederen en diensten.
De overeenkomst komt pas tot stand bij de schriftelijke bevestiging door Beveka Sales/Productions van de opdracht of wanneer Beveka Sales/Productions met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt.
Elke wijziging of aanvulling dient om geldig te zijn, schriftelijk bevestigd te zijn door beide partijen.
Alle bestellingen langs een tussenpersoon zijn slechts geldig nadat zij door de verkoper rechtstreeks aan de koper schriftelijk worden bevestigd.

 

Artikel 3

De opgegeven prijzen zijn geldig "franco levering", behoudens voor bestellingen voor een bedrag kleiner dan 750,00 (excl. BTW). De opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW.
Wij zijn gerechtigd onze prijzen aan te passen bij (onvoorziene) prijsstijgingen van grondstoffen, lonen, energie of andere lasten (zoals invoerrechten of alle andere heffingen).
De klant zal van deze prijsaanpassing in kennis gesteld worden.

 

Artikel 4

De overeengekomen levertijd gaat in op het ogenblik waarop wij over alle nodige gegevens ten behoeve van de uitvoering van het order beschikken.
De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden de verkoper niet strikt, doch zullen naar best vermogen worden geëerbiedigd.
Het overschrijden van de voorziene leveringstermijn kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van de verkoper, de verbreking van de koopovereenkomst met zich meebrengen.
Het uitstel of de niet-levering kan bovendien geen oorzaak zijn voor het ontstaan van een recht tot schadevergoeding in hoofde van de koper.
Elke vertraging in de uitvoering waarvan wij als verkoper kennis zouden krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de koper.
Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

 


Artikel 5

De goederen worden verkocht en geleverd franco op wagen, ongelost.
Eventuele kosten en risico's van in ontvangst name van de goederen zijn steeds ten laste van de koper.
Het lossen van de goederen en alle hiermee verband houdende handelingen geschieden steeds op risico en verantwoordelijkheid van de koper, ook al staan wij met eigen middelen en op eigen kosten in voor het lossen.
Wij raden onze klanten aan om hiervoor een verzekering af te sluiten.

 


Artikel 6

Wanneer de goederen door de koper zelf worden aangewend, dient dit te geschieden conform de regels van de kunst en met respect voor het normaal gebruik rekening houdend met de eigenschappen en de kwaliteit van de goederen.
Wanneer de goederen door de koper worden doorverkocht dient hij de afnemer zodanig te informeren dat ook
deze de goederen aanwendt als beschreven in het voorgaande alinea.

 


Artikel 7

Klachten met betrekking tot de goederen zijn slechts geldig wanneer de koper deze bij aangetekend en gemotiveerd schrijven meldt aan de verkoper binnen de twee dagen na de ontvangst van de goederen.
Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden, of doorverkoop van het geleverde.
De aansprakelijkheid van de verkoper is steeds beperkt tot hetzij de vervanging van de gebrekkige goederen,
hetzij de terugbetaling van de waarde van de gebrekkige goederen, en dit naar keuze van de verkoper.
De verkoper zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade.
Klachten met betrekking tot de factuur dienen op straffe van verval binnen veertien dagen na de factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.

 


Artikel 8

Opdat de klant aanspraak zou kunnen maken op vrijwaring voor verborgen gebreken, dient aan de wettelijke vereisten daartoe te zijn voldaan.
Conventioneel wordt bepaald dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 B.W. 6 maanden beloopt vanaf de datum van de ontvangst van de goederen, en dat elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden, of doorverkoop van het geleverde.
Aanspraken op vrijwaring wegens verborgen gebreken kunnen door de klant niet ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling uit te stellen of op te schorten.

 


Artikel 9

Onze rekeningen zijn betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel.
Behoudens andersluidende overeenkomst zijn onze facturen betaalbaar als volgt:

- Netto binnen 30 dagen na factuurdatum;
- Voor zover de factuur integraal betaald wordt binnen de acht dagen na factuurdatum. Heeft de koper recht op een korting van 2%.
- Indien overeengekomen: netto binnen 60 dagen na factuurdatum tegen aangenomen wissel vervallend de 15de of de 30ste van de maand, welke wissel ons terug te bezorgen is binnen de 10 dagen.

Een eerste levering aan een nieuwe klant wordt steeds contant bij de levering van de goederen betaald, met een korting van 2%.
Bij laattijdige betaling worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten aangerekend, berekend op basis van de wettelijke rentevoet vermeerderd met 2%.
Voorgaande doet geen afbreuk aan ons recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen ten belope van 10 % op het factuurbedrag met een minimum van 25 EURO.
Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Het trekken en/ of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van deze verkoopsvoorwaarden.
De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.
De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur.
Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom.
Een klacht van eender welke aard kan door de koper niet ingeroepen worden als reden tot schorsing of uitstel van betaling.
Onverminderd andere bepalingen in specifieke overeenkomsten, behouden wij ons het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering door de koper van zijn aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken.
Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt Beveka Sales/Productions zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de waren reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.

 

 

Artikel 10.

Onverminderd het bepaalde in punt 9.
laatste paragraaf, heeft de aanvraag tot concordaat (hetzij minnelijk, hetzij gerechtelijk), staking van betaling - zelfs niet officieel vastgesteld - faillissement of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant, voor gevolg dat alle nog openstaande facturen, ook deze die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar zijn.
Wij behouden ons in dit geval tevens het recht voor de reeds gedane bestellingen te annuleren bij aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na de kennisname van dergelijke gebeurtenis, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

 

Artikel 11.

Totdat de koper volledig en definitief heeft betaald, behouden wij het volledige eigendomsrecht op de waren en gaat het eigendomsrecht niet over op de koper. Alle risico's zijn evenwel ten laste van de koper.
De betaalde voorschotten blijven Beveka Sales/Productions verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
De koper verbindt er zich toe om deze verkoopsvoorwaarden te tonen aan ieder openbaar ambtenaar die op de nog niet volledig betaalde producten ten voordele van derden beslag zou komen leggen.

 

 

Artikel 12

In het geval dat de koper, om welke reden ook, niet volledig zijn verplichtingen zou nakomen en onder meer zou nalaten één of meerdere verschuldigde bedragen op de overeengekomen vervaldag(en) te betalen, niettegenstaande aangetekende ingebrekestelling hiertoe, kan de verkoper, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van het contract of het volledige contract ontbinden, door melding aan de koper via een eenvoudige aangetekende zending.
De koper is in dat geval een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum, rekening houdend met de potentiële schade, forfaitair wordt vastgesteld op 35% van de prijs, exclusief B.T.W., onder voorbehoud van het recht van de verkoper de werkelijk geleden schade te bewijzen en volledige schadevergoeding te vorderen.
De verkoper behoudt het recht om nog niet-geleverde bestellingen te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten, op voorwaarde dat hij de koper daarvan op de hoogte brengt.

 

 

Artikel 13

Wanneer de verkoper, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft de verkoper het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de koper van de reden die de uitvoering van het contract verhindert.
De verkoper zal in dit geval geen enkele schadevergoeding aan de koper verschuldigd zijn.
Worden onder meer conventioneel als geval van overmacht beschouwd: oorlog, natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen, beperkingen op het energieverbruik en in het algemeen elke abnormale en onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij de verkoper of bij één van zijn leveranciers.

 

 

Artikel 14

De overeenkomst wordt uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van de verkoper.
Het Belgische recht is van toepassing.
Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, tenzij de verkoper de overeenkomstig artikel 624 Ger.Wb. bevoegde rechtbanken verkiest.

Beveka Productions nv | Ambachtsstraat 2 | 2390 Malle | T +32 3 640 99 99 |  info@beveka.be | BTW: BE 0451.244.592

Triplaco nv | Generaal Deprezstraat 2 | 8530 Harelbeke | T +32 56 26 14 14 | info@triplaco.be | BTW: BE 0454.072.143

Wij leveren uitsluitend aan de houthandel en de professionele verwerker.

LinkedIn Beveka Pinterest Facebook